CONDICIONS GENERALS DE VENDA

 

 

Cancel·lació de comandes

Devolució i reemborsament

Seguretat Protecció a compradors,

Enviaments, privadesa i protecció de dades

 
 

 

LLIURAMENT DEL PRODUCTE.

 1. Els terminis previstos per al lliurament del material són merament informatius, no sent vinculants per a Societat Agrícola Siurana
 2. L’enviament es fa per transport 48-72h des que surt de les nostres instal·lacions, i en dies laborables.
 3. En cas de demora al lliurament del producte, serà comunicada al client, que podrà optar per acceptar els terminis oa l’anul·lació de la comanda amb la corresponent transferència bancària de la quantitat pagada per part de Societat Agrícola Siurana
 4. Els dies estimats de lliurament són laborables, no comptant-se festius, ni dissabtes.
 5. Enviem la mercaderia per diferents agències.
 6. Si el client volgués un enviament per una agència de transport de la seva elecció, sempre amb despeses a cost del client, ho ha de comunicar a Societat Agrícola Siurana, que valoraria la possibilitat de realitzar-ho, podent-se negar finalment.
 7. Les comandes realitzades els divendres passades les 12:00 hores, passaran a ser enviades el dilluns
 8. Per a comandes amb destinació a les Canàries el client ha d’enviar la missatgeria. Cal posar-se en contacte amb nosaltres.
 9. Per a enviaments a Ceuta i Melilla imprescindible posar-se en contacte abans de fer la comanda amb www.agricolasiurana.com mitjançant commerce@agricolasiurana.com . Si no és així, es procedirà a la cancel·lació de la comanda i la devolució dels diners.
 10. Les trameses a Balears es realitzaran en 48/72 hores, i el termini pot variar.

TRASPÀS DEL RISC

 1. El risc per pèrdua i/o danys per causa del transport va a càrrec de Societat Agrícola Siurana SEMPRE QUE EL CLIENT FACI CONSTAR ELS DANYS DEL PAQUET A L’ALBARAN DE LLIURAMENT DEL TRANSPORTISTA, I AVISI EN UN TERMINI INFERIOR A 24H.

RECEPCIÓ DE LA MERCADERIA

 1. És condició indispensable que en el moment de la recepció de la mercaderia s’indiqui, al mateix albarà que se signa el transportista, qualsevol incidència que hi pugui haver relativa a l’estat, de l’embalatge o del nombre d’embalums.
 2. El termini de reclamació per dany al paquet és de 24h des de la recepció de l’enviament, i és condició obligatòria indicar-ho a l’albarà de lliurament que se signa al missatger no sent Societat Agrícola Siurana i l’agència de transports no es faran càrrec de cap reclamació derivada de desperfectes patits a la mercaderia ocasionats pel transport
 3. També és imprescindible que es comuniqui per correu electrònic commerce@agricolasiurana.com aquesta incidència en un termini màxim de 24 hores des de la recepció del material.

Devolució i reemborsament

 

RECLAMACIONS

 1. El client a partir de la recepció del producte disposarà d’un termini de 14 dies per enviar a Societat Agrícola Siurana qualsevol reclamació en relació amb el producte subministrat. Després d’aquest termini, els productes seran considerats conformes i acceptats pel client sense reclamació possible. La reclamació haurà d’enviar-se a commerce@agricolasiurana.com havent d’indicar les dades següents:

– Número de factura de compra
– Nom de client
– ​​Número de referència del producte
– Número d’unitats la devolució de les quals se sol·licita
– Exposició dels motius de la reclamació

En rebre aquestes informacions, Societat Agrícola Siurana es reserva el dret a autoritzar o no la devolució, depenent de l’estat del producte i de la seva garantia.

Societat Agrícola Siurana només acceptarà la devolució del producte si es donen les circumstàncies següents:

 1. El client torna el producte en el mateix estat en què se li va ser lliurat i en el seu embalatge d’origen sense inscripció del client.(sense estar desprecintat i no després d’haver estat instal·lat).
 2. Els càrrecs de transport de devolució són a càrrec del client
 3. No s’acceptaran devolucions dels productes següents: Qualsevol producte utilitzat, l’obertura del qual incapaciti a aquest per ser venut com un bé nou.
 4. Si es rep el producte i es comprova que no compleix els requisits de devolució es tornarà al client a ports deguts.
 5. La sol·licitud de devolució d’un material per anul·lació del client s’haurà de fer dins d’un termini màxim de 7 dies naturals des de la recepció. Societat Agrícola Siurana podrà contemplar l’ampliació d’aquests terminis.
 6. El client, a partir de l’acceptació del producte, disposarà d’un termini de 10 dies per enviar a Societat Agrícola Siurana per correu electrònic o certificat qualsevol reclamació concernent a les factures.
 7. Per la condició d’intermediari, la garantia que cobreix el producte lliurat al client es limita a l’estesa pel fabricant.
 8. La garantia s’aplica sempre que el producte que es lliura al client, sigui utilitzat sota les condicions normals d’explotació, tal com es descriuen als catàlegs, a les instruccions i als manuals posats a la disposició de l’usuari. En cap cas no es garanteix que el producte subministrat sigui apte per respondre a un problema particular de l’usuari.
 9. Societat Agrícola Siurana no està obligat a indemnitzar l’usuari o tercers per les conseqüències de l’ús del producte.
 10. Societat Agrícola Siurana assumeix els ports en tots dos sentits en cas de devolució per defecte de material. Si un cop comprovat al magatzem el producte resulta que el seu funcionament és el correcte, el producte serà retornat al client, i aquest s’haurà de fer càrrec de les despeses de transport corresponents.
 11. Els ports de tornada per a productes defectuosos dins del període de garantia són a compte del client ja que el fabricant no inclou dins de la garantia el cost dels ports d’enviament del material per a la seva reparació.

Devolució

Tots els productes venuts podran ser tornats durant 7 dies comptats des de la data de lliurament i de 14 per a les vendes a distància des de la web, dacord amb les disposicions de la Llei de Comerç Minorista espanyola.

Prèviament, el client haurà d’indicar la intenció per correu electrònic. Societat Agrícola Siurana contestarà per mitjà d’un altre correu electrònic especificant les instruccions necessàries per a la devolució del producte.

Les despeses de devolució aniran a càrrec del client.

El reemborsament al compte del client com a conseqüència d’aquesta devolució, es farà en el termini de 7 dies a partir de la recepció de les mercaderies per Societat Agrícola Siurana.

La devolució no podrà tenir lloc en cap cas si els productes subministrats van ser objecte d’ús manifestament.

Els productes imperativament han de tornar correctament protegits, en el seu embalatge d’origen, en un perfecte estat (no danyats o embrutats pel client) amb tots els accessoris, instruccions i documentació. Seran enviats al lloc especificat per Societat Agrícola Siurana a les instruccions precises per a la devolució del producte enviades mitjançant correu electrònic.

En el cas que la devolució no fos acceptada pel proveïdor per entendre que el producte la devolució del qual es pretén hagués estat utilitzat, aquests productes romandran al magatzem de distribució per ser recollits pel client, per un període no superior a trenta dies des de la seva devolució.

No podran tampoc tornar-se els paquets en què no consti cap element adjunt que permeti identificar el remitent (núm. de comanda, nom, adreça,…).

Les despeses i riscos vinculats a la devolució del producte seran a càrrec del client, que haurà d’enviar-los de forma segura i amb les garanties necessàries perquè la mercaderia tornada arribi en perfecte estat de conservació.

A través de Societat Agrícola Siurana es poden fer devolucions dels productes comprats per l’import dels mateixos. Un cop rebut/s els productes retornats, Societat Agrícola Siurana verificarà que estiguin en bon estat i procedirà a l’abonament de l’import pagat menys les despeses d’enviament, independentment de l’import del producte retornat.

Tota persona que retorni el producte rebrà un correu electrònic informant-lo de l’import del seu reemborsament.

 

Modalitats de comanda i preu

Els clients tenen la possibilitat de fer totes les comandes des de la pàgina d’Internet: www.agricolasiurana.com

Cada client es declara amb plena capacitat per utilitzar targetes de crèdit i que aquestes tenen fons suficients per cobrir tots els costos que resulten de la compra de productes a través de www.agricolasiurana.com .

En pressionar el botó “Pagar” durant el procés de compra, el membre declara acceptar plenament i sense reserves la totalitat de les presents Condicions Generals de Venda.

Les dades registrades per Societat Agrícola Siurana constitueixen la prova de les transaccions fetes entre Societat Agrícola Siurana i els membres de la seva Comunitat Privada. Societat Agrícola Siurana confirmarà la comanda a través de l’enviament d’un correu electrònic.

La informació contractual es presenta en llengua espanyola i serà confirmada com a molt tard en el moment del lliurament.

Als preus dels nostres productes estan inclosos tots els impostos, però no inclouen les despeses de transport.

Societat Agrícola Siurana es reserva el dret a modificar els preus en qualsevol moment, però els productes es facturaran sobre la base de les tarifes en vigor en el moment del registre de les comandes (a reserva de la disponibilitat que hi hagi del producte), excepte error tipogràfic manifest.

Els productes es mantenen en propietat del proveïdor fins al moment en què s’hagi produït el pagament complet del preu.

Societat Agrícola Siurana es reserva el dret a rebutjar una comanda de qualsevol membre amb què tingui un litigi.

 

Disponibilitat

Societat Agrícola Siurana farà tot el possible per complaure tots els seus clients en la demanda dels productes.

En cas d’indisponibilitat del producte després d’haver realitzat la comanda, el client serà informat per correu electrònic de l’anul·lació d’aquesta.

Arran d’aquesta demanda, la rapidesa de la devolució al compte bancari del client dependrà del tipus de targeta bancària i de les condicions de cada entitat bancària. Aquests terminis de nou es necessiten a la clàusula “Entrega”.

 

Seguretat Protecció a compradors

 

Seguretat

Per a la vostra seguretat Societat Agrícola Siurana ha confiat en el sistema de pagament mitjançant targeta de crèdit a una passarel·la de pagaments.

Les dades bancàries introduïdes són encriptades i transmeses de forma segura als servidors de l’entitat bancària i, posteriorment, són verificades amb el banc emissor per evitar possibles fraus i abusos.

Aquest procediment d’introducció de dades està garantit per la tecnologia d’encriptació SSL (Secure Socker Layer) -128 bits, un dels sistemes de protecció més avançats i eficaços disponibles actualment, gràcies al qual cap tercer tindrà accés via Internet a aquesta informació relativa a les dades bancàries introduïdes pel client.

Només el Banc i PayPal tenen accés a les dades bancàries vinculades a aquests mitjans de pagament, de manera que Societat Agrícola Siurana no coneix ni registra aquestes dades durant l’operació de pagament.

 

Garantia

Per la condició d’intermediari, la garantia que cobreix el producte lliurat al client es limita a l’estesa pel fabricant.

 

Responsabilitat, litigis i legislació aplicable

Societat Agrícola Siurana no es podria considerar responsable de l’incompliment del contracte subscrit en cas de ruptura d’existències o indisponibilitat del producte, força major, pertorbació o vaga total o parcial, en particular, dels serveis postals i mitjans de transport i/o comunicacions, inundació o incendi. En cas de litigi, el membre es dirigirà per prioritat a Societat Agrícola Siurana per obtenir una solució amistosa.

Els Tribunals de Girona són els únics competents. S’interpretaran aquestes condicions generals de venda en llengua espanyola i es faran d’acord amb el dret espanyol. Tot desacord que pogués néixer amb motiu de la seva validesa, interpretació o execució es presentarà als Tribunals de Girona, als quals es fa expressament atribució exclusiva de competència.

Modificació de les condicions generals de venda
Societat Agrícola Siurana es reserva el dret a modificar les condicions generals de venda sense previ avís, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través del mateix com la forma en què aquests semblin presentats o localitzats als seus servidors.

Aquests canvis hauran de ser acceptats per l’Usuari cada cop que faci efectiva una compra a través de la pàgina Societat Agrícola Siurana

Els membres de la Comunitat Privada de Societat Agrícola Siurana que no estiguin conformes amb les modificacions de les condicions generals, ho hauran de notificar i, a partir de la data en què la nova versió entrarà en vigor, hauran de deixar d’utilitzar els serveis Societat Agrícola Siurana. En el supòsit d’algun dels termes de les condicions generals fos il·legal o inoponible, serà nul·la de ple dret i s’aplicarà allò acordat per les parts i, si no, el que exposa el Codi civil espanyol.

 

CLÀUSULA PENAL

 1. Si el client prova l’existència d’un incompliment o compliment defectuós del contracte imputable a Societat Agrícola Siurana , s’acorda expressament que la responsabilitat de Societat Agrícola Siurana es limitarà a la devolució de l’import pagat pel client (i interessos meritats si n’hi hagués) ja l’acceptació de la devolució del producte motiu de l’incompliment, i es dóna per rescindit el contracte de venda.

 

CONDICIONS DE PAGAMENT

 1. Les factures emeses per Societat Agrícola Siurana corresponents als productes subministrats s’enviaran al client en el moment del lliurament dels productes.
 2. Les factures són pagadores al comptat net i sense descompte.
 3. El pagament de la factura en cap cas estarà subjecta a la instal·lació o posada en marxa dels productes.
 4. S’accepten pagaments per transferència bancària i amb targetes VISA i MASTERCARD i AMERICAN EXPRESS i Paypal

 

DRET APLICABLE I JURISDICCIÓ COMPETENT

 1. El dret aplicable a aquestes condicions generals de venda, així com a qualsevol controvèrsia relativa al present contracte serà el dret a l’estat espanyol.
 2. Qualsevol controvèrsia que es derivi del present contracte se sotmetrà exclusivament a la jurisdicció dels Tribunals de Girona